Финландия/Комисия Определение на Съда (осми състав) от 21 юни 2007 г. # Република Финландия срещу Комисия на Европейските общности. # Обжалване - Иск за отмяна - Недопустимост - Акт, който не поражда задължителни правни последици - Собствени ресурси на Европейските общности - Процедура за нарушение - Член 11 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 - Лихви за забава - Договаряне на споразумение за плащане под условие - Писма за отказ. # Дело C-163/06 P. TITJUR