Писмен въпрос E-4950/07, зададен от Pedro Guerreiro (GUE/NGL) на Комисията. Бюджет на Общността за 2007 г. — пилотен проект Защита и опазване на горите