Писмен въпрос E-6716/09, зададен от David Casa (PPE) на Комисията. Култура и наследство