Писмен въпрос E-010575/10 Eija-Riitta Korhola (PPE) до Комисията. Въвеждане в националното законодателство на Директивата за отпадъците