Решение на Първоинстанционния съд (седми състав) от 19 ноември 2008 г. # Ercros, SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "TAI CROS" - По-ранни национални словни марки "CROS CROS", "SOCIEDAD ANÓNIMA CROS" и "ERCROS" - По-ранни национални фигуративни марки "CROS" - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Липса на прилика на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-315/06. Ercros/OHMI-Degussa (TAI CROS) TITJUR