Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 на Комисията от 8 декември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 42, 17.2.2015 г.)