Наредба № І-45 за регистарцията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремеркета, теглени от тях