Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV) (Текст от значение за ЕИП)