Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7730 — Acticall/Sitel) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)