Решение на Съда (първи състав) от 14 октомври 2004 г. Решение на Съда (първи състав) от 14 октомври 2004 г.#Комисия на Европейските общности срещу Френска република.#Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 92/50/ЕИО.#Дело C-340/02.