PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1646/2004 на Комисията от 20 септември 2004 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произходТекст от значение за ЕИП.