Писмен въпрос E-000577/11 Frédéric Daerden (S&D) до Комисията. Процедури за обмен на работни одитни документи между компетентните органи на САЩ и държавитE-членки