Определение на председателя на Съда от 27 септември 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 194/88 R. Комисия/Италия TITJUR